Hadice Bílek - velkoobchod, maloobchod

 
 
home
map
mail
rss

GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů

 

Od 25.5.2018 - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Informace o zpracování osobních údajů

 

1.    Společnost Jaroslav Bílek, IČ: 661 47 441; DIČ: CZ460205456, se sídlem ve Skotnici, Skotnice 202, zapsaná v ž.r.o.ž.ú. Příbor č.j.-000303/98/01954P (dále jen"Jaroslav Bílek)  zpracovává ve smyslu nového nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 

 • Název společnosti

 • IČO a DIČ

 • Jméno a příjmení

 • Fakturační adresu a adresu doručení

 • E-mail a telefonní číslo

   

  2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a to za účelem uzavření této smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, poskytovali webového rozhraní, poskytovali informačního systému, poskytovatel tiskovin a rozesílání či dalších poskytovatelů, které v současné době nevyužívá, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  Zpracování osobních údajů je prováděno společnosti Jaroslav Bílek., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webového rozhraní

 • Případně další uživatelé zpracování služeb v oblasti IT, právních služeb, daňových služeb, přepravních služeb

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou resp. dle zákona o ochraně osobních údajů. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a tištěné podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

  7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požádat o vysvětlení ohledně ochrany zpracování osobních údajů

 • požádat o informace, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

 • Požádat o výmaz těchto osobních údajů – pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti (např. vydané daňové doklady)

Aktuality